صفحا اصلی  • ساحه تحت پوشش • زراعت و امنیت غذایی

زراعت و امنیت غذایی

فعالیت های زراعت و امنیت غذایی i-APS مشمول شناسایی و حمایت طرق عملی مرتبط و مبتی بر ابتکار در سکتور زراعت غرض موثریت بیشتر، وپایداری اذدیاد حاصلات و بهبود امنیت غذائی و تغذیه میشود. مامعتقدهستیم که زراعت انعطاف‌ پذیر(Resilient Agriculture) و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند می‌توانند تغییرات بنیادی و اساسی در سکتور زراعت ایجاد کند. تحقیق، تخصص و ظرفیت سازی، ما راه های عملی مرتبط و جدید برای پشتیبانی از امنیت غذایی و عرضه محصولات زراعتی مبتنی بر تقاضای بازار را ارائه میدارد.

Humanitarian Response and Coordination

The i-APS team of experts can assist the client before, during and after a humanitarian response, whether for a natural disaster, a famine or a civil armed conflict.

We can help prepare for a natural disaster through, for example training of staff and improved planning. Our teams are on stand-by to deploy to emergency situations to manage the response across a range of sectors; and our staff can support the recov-ery response strategy as well.

Humanitarian Response Management

The i-APS team of experts can assist the client before, during and after a humanitarian response, whether for a natural disaster, a famine or a civil armed conflict.

We can help prepare for a natural disaster through, for example training of staff and improved planning. Our teams are on stand-by to deploy to emergency situations to manage the response across a range of sectors; and our staff can support the recov-ery response strategy as well.

Examples:

RELATED PROJECTS